Indicator 5: Omvang veestapel

Sinds 2010 is het totaal aantal stuks vee in Nederland qua orde van grootte gelijk gebleven. Aantallen kippen, schapen en paarden zijn grosso modo gelijk gebleven, aantallen rundvee en varkens gedaald, het aantal geiten is daarentegen verdriedubbeld.

Een concrete doelstelling voor de toekomstige omvang van de veestapel is er nog niet. Diverse politieke partijen pleiten voor een halvering van de omvang. Andere partijen gaan niet zo ver of willen de omvang gelijk houden. Het besef groeit dat we niet de halve wereld van voedsel hoeven te voorzien, met alle problemen die daarmee gepaard gaan, zoals import van grote hoeveelheden soja waarvoor hele bossen verdwijnen, grote mestoverschotten, te veel uitstoot van stikstof en verdere vervuiling van bodem, lucht en water.

Wij gaan vooralsnog uit van een halvering van de omvang van de veestapel rond 2040. Dat kan natuurlijk niet zonder de boeren, wel met hen. We mogen dit probleem niet alleen op hun bordje leggen. Eerst zullen we echter moeten vaststellen hoe de samenstelling van zo’n kleinere veestapel is. Het maakt nog al wat uit of dat betekent 60 miljoen kippen minder waardoor getalsmatig de andere soorten in aantal gelijk kunnen blijven, of dat het bijvoorbeeld gelijkelijk verdeeld wordt of misschien naar rato van de bijdrage aan de stikstofuitstoot.

Welke bijdrage kunnen wij hier aan leveren?

Voor de hand ligt om ons eigen gebruik van vlees en vleeswaren, van zuivel en eieren (drastisch) te verminderen. Dat gebeurt ook al in toenemende mate. De veel te goedkope ‘kiloknallers’ maken het ons echter nog steeds moeilijk. Daarnaast zal er hard gewerkt moeten worden door de overheid, de banken en de land- en tuinbouworganisaties om boeren te helpen de omschakeling te maken.

Bron data: CBS
Bron doelstellingen: politieke voornemens


De veestapel omvat aantal rundvee, varkens, kippen, paarden, schapen en geiten.


Achtergrondinformatie en reacties

Het inkrimpen van de veestapel is onvermijdelijk

Zonder inkrimping van de veestapel heeft de gezamenlijke stikstofaanpak van boeren, bouwers en natuurclubs geen enkele zin, aldus Frans en Johan Vollenbroek.

Lees verder op Trouw.nl

3 juni 2021
Redactie


Eenvoudig dieren tellen geeft geen goed beeld van de Nederlandse veehouderij. Immers een kip weegt een paar kilo, een volwassen melkkoe wel zeshonderd kilogram. Bijgevolg heeft een koe ook veel meer voer  nodig dan een kip. En die voerbehoefte is de cruciale factor want landbouwgrond en veevoer worden schaarser en duurder. Om koeien en kippen toch bij elkaar op te kunnen tellen gebruikt men omrekeningsfactoren naar zogenoemde grootvee-eenheden, waarbij een eenheid overeenkomt met een gemiddelde melkkoe. Die omrekenfactor, de relatieve voerbehoefte van een melkkoe, is 0,75 voor een grote vleesstier, 0,4 voor een vleeskalf, 0,3 voor een vleesvarken en 0,014 voor een kip. Als we de omvang van de veestapel in grootvee-eenheden uitdrukken ontstaat er een beter beeld van de relatieve grootte van de verschillende veehouderijsectoren

Ook dit beeld is nog steeds beetje misleidend omdat de melkproductie per koe is toegenomen, maar ook de efficiency van de voerconversie. Voor varkens en kippen is er ook iets vergelijkbaars aan de hand met meer eieren per leghen. Bij varkens speelt mee dat het slachtgewicht en de slachtleeftijd van vleesvarkens (nu ca 7 maanden, vroeger 1,5 tot 2 jaar) juist afnamen. Eigenlijk moet je dan naar het aantal slachtingen stalrondes kijken.

Als we vanaf 1970 alleen corrigeren voor de toename in melkproductie ontstaat onderstaand beeld. Dat geeft de werkelijkheid al wat beter weer.

25 mei 2021
Met inbreng van Hans van Grinsven naar aanleiding van het boek “Dit is uw land”, auteurs Hans van Grinsven & Kees Kooman, Uitgeverij De Kring, 2017


Ook de boeren zelf zijn op zoek naar oplossingen voor het stikstofprobleem

Varkensboerin Esther Maarleveld pleit voor grondgebonden boeren ‘Niet schaalvergroting, maar grondgebonden boeren is een uitkomst. Wat de grond je niet levert, kun je ook niet weghalen.’

Lees verder op chance.inc

8 juli 2021
Redactie

25 mei 2021
Met inbreng van Hans van Grinsven naar aanleiding van het boek “Dit is uw land”, auteurs Hans van Grinsven & Kees Kooman, Uitgeverij De Kring, 2017


Melkveehouderijen zullen (gedeeltelijk) over moeten stappen op andere producten

De plantaardige kaasmakers van Willicroft willen boeren hierbij helpen. Door witte bonen te verbouwen in plaats van koeien, kunnen de boeren financieel rondkomen en voldoen aan de duurzaamheidseisen van de toekomst. Willicroft maakt van die bonen vervolgens klimaatvriendelijke kaas.

Lees verder op chance.inc

5 juli 2021
Redactie