Indicator 6: CO2 uitstoot

De CO2 uitstoot is in Nederland gedaald van 14,4 in 2000 tot 11,6 ton CO2 eq. per persoon in 2018, een daling van 24%. De uitstoot ligt al die jaren royaal boven het gemiddelde van de EU, al is het verschil iets kleiner geworden.
De grootste aandelen in de CO2 uitstoot kwamen in 2019 van de industrie (30%) en de elektriciteitsopwekking (23%); de kleinste van de landbouw (15%) en de gebouwde omgeving (13%). Industrie (-27%) en gebouwde omgeving (-22%) lieten tussen 2000 en 2019 de grootste afname zien.
Het gebruik van fossiele energie is in 2019 vrijwel gelijk aan dat in 1990: 2700 PJ (Peta joule), met een hoogste waarde van 3200 PJ in 2004. Het aandeel van de fossiele energie (steenkool, aardolie en aardgas) nam van 1990 tot 2019 af van 96% tot 89%. Gelijktijdig steeg het aandeel hernieuwbare energie van 1,1% van het totale energieverbruik naar 8,7%.

Het is nog niet duidelijk of de doelstelling van 10,7 ton CO2 uitstoot voor 2020 gehaald is. Om de doelstellingen voor 2030 en 2050 te halen zal nog heel veel – extra – verandering moeten plaats vinden.
Om de CO2 uitstoot te verminderen kunnen diverse wegen worden bewandeld, waaronder natuurlijk ook het verminderen van het energieverbruik. De rijksoverheid streeft naar een jaarlijkse energiebesparing van 1,5% vanaf 2020.

Wat kunnen wij zelf doen?

Er zijn al heel veel programma’s en projecten om de CO2 uitstoot terug te dringen. Het is nu vooral belangrijk om het ook voortvarend te doen. En waar nodig de regelgeving hiervoor aan te passen.
Daarnaast kunnen individuele burgers ook veel bijdragen, door het eigen energieverbruik flink te verminderen, door de keuze van de manier waarop wij ons verplaatsen en vaker te lopen of te fietsen en gebruik te maken van het openbaar vervoer. Loop de bestaande lijstjes met tips maar eens langs. Gewoon doen, als dat kan.

Bron data: Eurostat
Bron doelstellingen: Klimaatakkoord Nederland


De uitstoot van broeikasgassen omvat CO2, CH4 (methaan), N2O (stikstofdioxide) en F(fluorhoudende stoffen), alles uitgedrukt in CO2 equivalenten. Meestal wordt gemakshalve het begrip ‘CO2 uitstoot’ gebruikt, terwijl het over de uitstoot van broeikasgassen gaat. Wij hanteren ook het begrip CO2 uitstoot.


Achtergrondinformatie en reacties

Vrijkomende CO2 opvangen en via een pijpleiding onder de zeebodem opbergen, is een schijnoplossing. Als dat kan, waarom zouden we dan minder CO2 moeten uitstoten? Wat weten we van de effecten na langere tijd, zie de Groningse ellende. Het IEA heeft in een zeer recent rapport niet voor niets duidelijk laten weten dat olie- en gasbedrijven niet meer op zoek moeten gaan naar nieuwe olie- en gasvoorraden. ‘Die kunnen ze straks niet meer verkopen.’

Bij het terugdringen van de CO2 uitstoot is het adopteren van bestaande bossen, bijvoorbeeld in Polen zoals is voorgesteld, geen oplossing. Dat is alleen zinvol als er nieuwe bomen worden geplant en als die tenminste 25 jaar mogen blijven groeien. En als er ook goede controle wordt uitgeoefend.

20 juni 2021
Dimby, Wageningen


Het Europees Parlement heeft de nieuwe Klimaatwet donderdag goedgekeurd. Dit betekent dat de EU voortaan als doel heeft om 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten in 2030 dan in 1990. Dat was tot dusver 40 procent. Tegen 2050 wil de EU zelfs klimaatneutraal zijn. Door de goedkeuring van het parlement is de wet bindend.

Hoe de doelen moeten worden bereikt, is nog niet duidelijk. De Europese Commissie komt op 14 juli met voorstellen hiervoor. De Europese Raad moet de Klimaatwet ook nog goedkeuren, maar de verwachting is dat de raad er al op korte termijn mee instemt.

24 juni 2021
Redactie